แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - attorney285

หน้า: [1] 2 3 ... 394
1
ไฟล์ eBook คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ สภาเกษตรกรแห่งชาติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พร้อมเฉลยละเอียด

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/3189
ไฟล์ eBook คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ สภาเกษตรกรแห่งชาติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พร้อมเฉลยละเอียด
รวบรวมและจัดทำโดย : นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ
ปีที่พิมพ์ : พฤศจิกายน 2560
จำนวนหน้า 355 หน้า 
รูปแบบ :  eBook ไฟล์ pdf 
 
(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
สารบัญ
 
ส่วนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ความเป็นมาของสภาเกษตรกรแห่งชาติ
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์
โครงสร้างสภาเกษตรกรแห่งชาติ
โครงสร้างสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ
สรุปสาระสำคัญยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรแห่งชาติ ปี 2560-2564
ยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรแห่งชาติ ปี 2560-2564
การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ของรัฐที่เกี่ยวของกับด้านการเกษตร
กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2579)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – พ.ศ.2564)
แผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 
นโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553
 
ส่วนที่ 2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ตำแหน่งวิเคราะห์นโยบายและแผน
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์
นโยบาย
แผน (Plan)
โครงการ (Program)
การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
กระบวนการของการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ตามแนวทางของสำนักงาน ก.พ.ร.   
การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
แนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ
ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกระบวนการงบประมาณ
งบประมาณแผ่นดิน
แนวความคิดในการจัดทำงบประมาณแผ่นดิน
เทคนิคในการวิเคราะห์งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณแบบวางแผนวางโครงการ
การติดตามประเมินผลโครงการ (Program Evaluation)
การวิจัยและการพัฒนาระบบงาน
การวิจัย 
การบริหารการพัฒนา 
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  พ.ศ. 2502 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2543
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  พ.ศ. 2502 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2543
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
นโยบายของรัฐบาล
สรุปสาระสำคัญ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 
ตัวอย่าง ไฟล์ eBook คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ สภาเกษตรกรแห่งชาติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พร้อมเฉลยละเอียด

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/243

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 
**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

 


2
คู่มือเตรียมสอบ สารบรรณ พร้อมแนวข้อสอบ นายทหารประทวน กองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมเฉลยอธิบายละเอียด  

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/3153

คู่มือเตรียมสอบ สารบรรณ พร้อมแนวข้อสอบ นายทหารประทวน กองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมเฉลยอธิบายละเอียด
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : พฤศจิกายน 2560
จำนวนหน้า 261 หน้า 
รูปแบบ : ชีทเอกสาร เข้าเล่ม เย็บแม็ก
 
สารบัญ
 
ประวัติ วิสัยทัศน์ ภารกิจ พันธกิจ อำนาจหน้าที่ ค่านิยม 
ข้อสอบรวม วิชาคณิตศาสตร์ 
ข้อสอบรวม วิชาภาษาไทย
ข้อสอบรวม วิชาภาษาอังกฤษ 
ข้อสอบรวม วิชาสังคมศึกษา
ข้อสอบความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
ข้อสอบรวม ความรู้ทั่วไป
ความรู้เกี่ยวกับ งานสารบรรณ
ความรู้ด้านงานเลขานุการ
การประสานงาน 
เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) ชุดที่ 1.
เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) ชุดที่ 2.
ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2555
แนวข้อสอบระเบียบกองทัพบกว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2555


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/126

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 
**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

 

3
คู่มือเตรียมสอบแข่งขัน สอวน. ม.ต้น คณิตศาสตร์ เนื้อหาพร้อมแบบทดสอบ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/3822

คู่มือเตรียมสอบแข่งขัน สอวน. ม.ต้น คณิตศาสตร์ เนื้อหาพร้อมแบบทดสอบ
ผู้แต่ง : ฐิติกร ดำรงวนากุล
ปีที่พิมพ์ ครั้งที่ 1 : 2559
จำนวนหน้า : 242 หน้า
ขนาด : 18.5 x 26 ซ.ม. 
รูปแบบ : ปกอ่อน
9786162374166
 
รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบแข่งขัน สอวน. คณิตศาสตร์ ม.ต้น พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น
 
- เรขาคณิต
- พหุนามและเศษส่วนของพหุนาม
- สมการ อสมการ สมการกำลังสอง ระบบสมการ คู่อันดับ และกราฟ
- พื้นที่ พื้นที่ผิว แฃะปริมาตร
- ความน่าจะเป็น
- สถิติ
- อัตราส่วนตรีโกณมิติ
- จำนวน ตัวเลข เลขยกกำลัง อัตราส่วน และร้อยละ
- การแปรผัน
- ข้อสอบคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ต้น (รอบที่ 1) ครั้งที่ 3
ฯลฯ


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/110

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)4
สรุป+เจาะแนวข้อสอบ นิติกร ระดับ 3 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สรุปพร้อมเฉลยข้อสอบละเอียด 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/674

สรุป+เจาะแนวข้อสอบ นิติกร ระดับ 3 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สรุปพร้อมเฉลยข้อสอบละเอียด
รหัสสินค้า: 001932
ราคา: 250.00 บาท
 
รายละเอียด:สรุป+เจาะแนวข้อสอบ นิติกร ระดับ 3 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สรุปพร้อมเฉลยข้อสอบละเอียด
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบันวิชาการแคมปัส อาคาเดมี
ปีที่พิมพ์ : ธันวาคม 2559
จำนวนหน้า 244 หน้า 
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม เย็บแม็ก
ขนาด A4
 
สารบัญ
 
ประวัติกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
วิสัยทัศน์เเละพันธกิจ
ประวัติอธิบดีกรงส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สรุปประมวลกฎหมายเเพ่งเละพาณิชย์
สรุปสาระสำคัญประมวลกฎหมายอาญา
เเนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา
สรุปสาระสำคัญประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
เเนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความเเพ่ง
แนวข้อสอบกฎหมายรัฐธรรมนูญเเห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2559
แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิน และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
เเนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการเเผ่นดิน พ.ศ. 2534
เเนวข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
เเนวข้อสอบ พ.ร.บ. กำหนดเเผนเเละขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
เเนวข้อสอบ พ.ร.บ. ว่าด้วยการลงคะเเนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542
เเนวข้อสอบกฎหมายเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่นหรือผู้บริหหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545
เเนวข้อสอบ พ.ร.บ. ความรับผิดชอบละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
เเนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. 2539
แนวข้อสอบความรู้อาเซียน
เเนวข้อสอบ อาเซียน
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการ แคมปัส อาคาเดมี
10.นิติกรปฏิบัติการ

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/69

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

5
คู่มือสรุปเตรียมสอบ แนวข้อสอบ นิติกร กรมพัฒนาที่ดิน พร้อมเฉลย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/3261

คู่มือสรุปเตรียมสอบ แนวข้อสอบ นิติกร กรมพัฒนาที่ดิน พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบันวิชาการ ตำราทอง
ปีที่พิมพ์ : ธันวาคม 2560
จำนวนหน้า 251 หน้า 
รูปแบบ : ชีทเอกสาร เข้าเล่ม เย็บแม็ก
ขนาด A4

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/142

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 
**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

6
คู่มือ แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/4685

คู่มือ+แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : มีนาคม 2561
จำนวนหน้า 261 หน้า 
รูปแบบ : ชีทเอกสาร เข้าเล่ม ไสกาว
 
สารบัญ
 
ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
เจาะข้อสอบ การเมืองการปกครอง และการบริหารราชการ
เจาะข้อสอบ สภาพแวดล้อม สภาพการณ์ปัจจุบันทางการเมืองเศรษฐกิจสังคม และเทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศ 
เจาะข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
เจาะข้อสอบ พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540 
เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
เจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
เจาะข้อสอบ ระเบียบมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เจาะข้อสอบ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และภารกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและกระทรวงมหาดไทย
ความรู้พื้นฐานเฉพาะตำแหน่ง
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
เจาะข้อสอบ แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 
เจาะข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ตัวอย่างเล่มนี้ คู่มือ แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/69

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

7
ไฟล์ eBook คู่มือ แนวข้อสอบ ผู้ช่วยนายทหารตรวจสอบหลักฐานและสัญญา แผนกจัดหา กองจัดหา รหัสตำแหน่ง 110

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/4808

ไฟล์ eBook คู่มือสอบ+แนวข้อสอบ ผู้ช่วยนายทหารตรวจสอบหลักฐานและสัญญา แผนกจัดหา กองจัดหา รหัสตำแหน่ง 110 สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : เมษายน 2561
จำนวนหน้า 261 หน้า 
รูปแบบ :  eBook ไฟล์ pdf 
 
(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
สารบัญ
 
ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม หน้าที่ความรับผิดชอบ 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
กฎกระทรวงกำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ. 2560 
กฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560 
กฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่
ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ. 2560
กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2560 
กฎกระทรวงกำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ. 2560
เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560
เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ชุดที่ 1.
เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ชุดที่ 2. 
ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบและดูแลการจัดซื้อจัดจ้างแบบต่างๆ 
การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตกลงราคา 
การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีสอบราคา 
การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคา
การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีพิเศษ 
การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีกรณีพิเศษ 
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
ถาม- ตอบ การปฏิบัติงานในระบบ e-GP
แนวข้อสอบความรู้ด้านพัสดุ
เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม 


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/159

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

8
หลักกฎหมายปกครองเกี่ยวกับบริการสาธารณะ นันทวัฒน์ บรมานันท์
 


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://attorney285.com/product.detail_599613_th_2999221 

หลักกฎหมายปกครองเกี่ยวกับบริการสาธารณะ นันทวัฒน์ บรมานันท์
ผู้แต่ง : นันทวัฒน์ บรมานันท์
ปีที่พิมพ์: ครั้งที่ 5 : ตุลาคม 2560
จำนวนหน้า: 370 หน้า
ขนาด :  18.5x26 ซม.
รูปแบบ : ปกอ่อน 
9786162696244
 
บริการสาธารณะในระบบกฎหมายปกครองฝรั่งเศส หลักเกณฑ์สำคัญในการจัดทำบริการสาธารณะ, องค์กรผู้มีหน้าที่จัดทำบริการสาธารณะ, ขั้นตอนทางกฎหมายของการจัดทำบริการสาธารณะ, เครื่องมือของฝ่ายปกครองในการจัดทำบริการสาธารณะ, ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้บริการสาธารณะกับบริการสาธารณะ, การยุบเลิกบริการสาธารณะ, บริการสาธารณะในระบบกฎหมายปกครองไทย แนวความคิดในการจัดทำบริการสาธารณะในประเทศไทย, ความเป็นมาของการจัดทำบริการสาธารณะในประเทศไทย, การเพิ่มบทบาทของภาคเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะในประเทศไทย, ความเป็นไปได้ในการจัดทำบริการสาธารณะโดยเอกชน, การวินิจฉัยข้อพิพาทอันเกิดจากการจัดทำบริการสาธารณะ
 
สารบาญ
 
ส่วนที่ 1 บริการสาธารณะในระบบกฎหมายปกครองฝรั่งเศส
1.วิวัฒนาการของทฤษฎีบริการสาธารณะ
2.ความหมายของบริการสาธารณะ
3.ประเภทของบริการสาธารณะ
3.1บริการสาธารณะที่มีลักษณะทางปกครอง
3.2บริการสาธารณะที่มีลักษณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม
บทที่ 1 หลักเกณฑ์สำคัญในการบริการสาธารณะ
1.1หลักด้วยว่าความเสมอภาค
1.1.1แนวคำวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุด
1.1.1.1ในส่วนที่เกี่ยวกับผู้ใช้บริการสาธารณะ
1.1.1.2การเข้าทำงานในหน่วยงานของรัฐ
1.1.2แนวคำวินิจฉัยของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
1.2หลักว่าด้วยความต่อเนื่อง
1.2.1ประเด็นที่เกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
1.2.2ประเด็นที่เกี่ยวกับการนัดหยุดงาน
1.3หลักด้วยว่าการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
1.3.1ผู้ใช้บริการสาธารณะทางปกครอง
1.3.2ผู้ใช้บริการสาธารณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม
บทที่ 2 องค์กรผู้ที่มีหน้าที่จัดทำบริการสาธารณะ
2.1บริการสาธารณะที่จัดทำโดยรัฐ
2.1.1บริการสาธารณะระดับชาติ
2.1.1.1บริการสาธารณะทางด้านยุติธรรม
2.1.1.2บริการสาธารณะทางด้านการรักษาความปลอดภัยของสังคม
2.1.1.3บริการสาธารณะทางด้านการรักษาความมั่งคงปลอดภัยของประเทศ
2.1.1.4บริการสาธารณะทางด้านการศึกษาของชาติ
2.1.1.5บริการสาธารณะทางด้านสังคม
2.1.1.6บริการสาธารณะทางด้านวัฒนธรรม
2.1.1.7บริการสาธารณะทางด้านการท่องเที่ยว
2.1.2 บริการสาธารณะระดับท้องถิ่น
2.1.2.1บริการสาธารณะทางด้านสุขอนามัย
2.1.2.2บริการสาธารณะเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
2.1.2.3บริการสาธารณะทางด้านสังคมและการศึกษา
2.1.2.4บริการสาธารณะทางด้านวัฒนธรรม
2.2บริการสาธารณะที่จัดทำโดยเอกชน
2.2.1การมีส่วนร่วมทางอ้อม
2.2.1.1การเลือกตั้ง
2.2.1.2คณะที่ปรึกษา
2.2.1.3การร่วมให้ความเห็น
2.2.2การมีส่วนร่วมทางตรง
2.2.2.1สัมปทาน
2.2.2.2องค์การวิชาชีพ
บทที่ 3 ขั้นตอนทางกฎหมายของการจัดทำบริการสาธารณะ
3.1บริการสาธารณะที่จัดทำโดยรัฐ
3.1.1การจัดตั้งและการยุบเลิก
3.1.1.1อำนาจในการจัดตั้งและยุบเลิก
3.1.1.2ผู้ใช้อำนาจในการจัดตั้งและยุบเลิก
3.1.2วิธีการในการจัดทำบริการสาธารณะ
3.1.2.1บริการสาธารณะทางปกครอง
3.1.2.2บริการสาธารณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม
3.1.3รูปแบบในการดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะ
3.1.3.1การจัดตั้งโดยองค์การของรัฐ
3.1.3.2การจัดทำโดยองค์การมหาชน
3.2บริการสาธารณะที่จัดทำโดยเอกชน
3.2.1สัญญาทางปกครอง
3.2.1.1หลักเกณฑ์ในการพิจารณาว่าสัญญาใดเป็นสัญญาทางปกครอง
3.2.1.2การเกิดขึ้นของสัญญาทางปกครอง
3.2.1.3หน้าที่ของเอกชนคู่สัญญา
3.2.1.4อำนาจหน้าที่ของฝ่ายปกครองคู่สัญญา
3.2.1.5การสิ้นสุดของสัญญาทางปกครอง
3.2.1.6อำนาจพิเศษของฝ่ายปกครองในการปฏิบัติตามสัญญา
3.3.2รูปแบบของสัญญาทางกครอง
3.3.2.1สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง
3.2.2.2การมอบให้จัดทำบริการสาธารณะ
บทที่ 4เครื่องมือของฝ่ายปกครองในการจัดทำบริการสาธารณะ
4.1มาตรการทางกฎหมาย
4.1.1นิติกรรมทางปกครองที่มีผลทั่วไป
4.1.1.1รัฐบาล
4.1.1.2รัฐมนตรี
4.1.1.3องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.1.2นิติกรรมทางปกครองที่มีผลเฉพาะบุคคล
4.1.3สัญญาทางปกครอง
4.2บุคลากรของรัฐ
4.2.1การเป็นข้ารัฐการ
4.2.1.1เงื่อนไขการเข้าเป็นข้ารัฐการ
4.2.1.2ระบบการสอบคัดเลือก
4.2.1.3ระบบการอบรม
4.2.2การเป็นข้ารัฐการส่วนท้องถิ่น
4.3ทรัพย์สิน
4.3.1การเวนคืนเพื่อประโยชน์สาธารณะ
4.3.1.1เงื่อนไขในการใช้กระบวนการเวนคืน
4.3.1.2วัตถุประสงค์หลักในการเวนคืน
4.3.1.3กระบวนการในการเวนคืน
4.3.2การโอนกิจการเป็นของรัฐ
4.3.2.1สิ่งที่จะถูกโอน
4.3.2.2กระบวนการในการโอน
4.3.2.3ค่าทดแทนในการโอน
4.3.3การยึด
4.3.3.1สิ่งที่จะถูกยึด
4.3.3.2กระบวนการในการยึด
4.3.3.3ค่าทดแทนในการยึด
4.4อำนาจพิเศษของฝ่ายปกครอง
4.4.1คำสั่งที่มีผลบังคับทันที
4.4.2สัญญาทางปกครอง
4.4.3อำนาจพิเศษเหนือทรัพย์สินของฝ่ายปกครอง
บทที่ 5ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้บริการสาธารณะกับบริการสาธารณะ
5.1นิติสัมพันธ์ของผู้ใช้บริการสาธารณะกับบริการสาธารณะ
5.1.1ความสัมพันธ์ตามกฎหมายมหาชน
5.1.1.1ความสัมพันธ์ทั่วไปตามที่บัญญัติใว้ในกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ
5.1.1.2ความสัมพันธ์พิเศษที่เกิดจากการแสดงเจตนาฝ่ายเดียว
5.1.1.3ความสัมพันธ์พิเศษที่เกิดจากการแสดงเจตนาร่วมกัน
5.1.2ความสัมพันธ์ตามกฎหมายเอกชน
5.1.2.1สถานะทางกฎหมายเอกชนของผู้ใช้บริการสาธารณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม
5.1.2.2สถานะทางกฎหมายเอกชนของผู้ใช้บริการสาธารณะทางปกครอง
5.2ผลของความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้บริการสาธารณะกับบริการสาธารณะ
5.2.1สิทธิที่จะได้รับการบริการ
5.2.2สิทธิที่จะได้รับค่าทดแทนความเสียหายอันเกิดจากการบริการ
5.2.2.1ความรับผิดที่เกิดจากการบริการ
5.2.2.2ความรับผิดที่ไม่ได้เกิดจากการบริการ
5.2.2.3ค่าทดแทน
5.2.3สิทธิในการเข้าร่วมจัดทำบริการ
5.2.3.1การเข้าร่วมกับฝ่ายปกครองโดยการให้คำปรึกษา
5.2.3.2การเข้าร่วมในองค์กรที่จัดทำวิสากกิจมหาชน
5.2.3.3การเข้าร่วมในองค์กรที่จัดทำบริการสาธารณโดยตรง
5.2.4หน้าที่ของผู้ใช้บริการ
5.2.4.1หน้าที่ต่างๆของผู้ใช้บริการ
5.2.4.2โทษของการไม่ปฏิบัติตาม
บทที่ 6การยุบเลิกบริการสาธารณะ
6.1สาเหตุของการยุบเลิกบริการสาธารณะ
6.1.1การยุบเลิกบริการสาธารณะเนื่องจากความต้องการใช้บริการสาธารณะนั้นหมดลง
6.1.2การยุบเลิกบริการสาธารณะแม้ความต้องที่จะใช้บริการสาธารณะนั้นคงอยู่
6.2วิธีการยุบเลิกบริการสาธารณะ
6.2.1บริการสาธารณะที่จัดตั้งโดยฝ่ายนิติกรรมบัญญัติ
6.2.2บริการสาธารณะที่จัดตั้งโดยฝ่ายบริหาร
ส่วนที่ 2 บริการสาธารณะในระบบกฎหมายปกครองไทย
บทที่ 1 แนวความคิดในการจัดทำบริการสาธารณะในประเทศไทย
1.1บริการสาธารณะคืออะไร
1.1.1ความหมาย
1.1.2องค์ประกอบ
1.2หลักเกณฑ์ในการจัดทำบริการสาธารณะ
1.2.1บริการสาธารณะต้องดำเนินการไปอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
1.2.2บริการสาธารณะที่จัดทำขึ้นต้องให้เอกชนมีสิทธิได้รับประโยชน์โดยเท่าเทียมกัน
1.2.3การจัดทำบริการสาธารณะจะต้องปรับให้เหมาะสมกับความต้องการของประชาชนตลอดเวลา
1.3ใครเป็นผู้จัดทำบริการสาธารณะ
1.3.1บริการสาธารณะที่จัดทำโดยรัฐ
1.3.2บริการสาธารณะที่จัดทำโดยรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.3.3บริการสาธารณะที่รัฐร่วมกันจัดทำกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
บทที่ 2 ความเป็นมาของการจัดทำบริการสาธารณะในประเทศไทยรัฐไทยกับการผูกขาดการจัดทำบริการสาธารณะ
2.1องค์กรของรัฐผู้จัดทำบริการสาธารณะ
2.1.1ราชการเป็นผู้จัดทำบริการสาธารณะ
2.1.2รัฐวิสาหกิจเป็นผู้จัดทำบริการสาธารณะ
2.1.3หน่วยงานของรัฐที่มิใช้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
2.2องค์กรมหาชน-ทางเลือกใหม่ขององค์กรผู้จัดทำบริการสาธารณะ
2.2.1ความหมาย
2.2.2ประเภทของบริการสาธารณะที่องค์การมหาชนสามารถจัดทำ
2.2.3การจัดตั้งองค์การมหาชน
2.2.4โครงสร้างขององค์การมหาชน
2.2.5ทุน รายได้ และทรัพย์สินในการดำเนินงานขององค์การมหาชน
2.2.6ผู้ปฏิบัติงานในองค์การมหาชน
2.2.7ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับองค์การมหาชน
2.2.8การยุบเลิกองค์การมหาชน
2.2.9การเกิดขึ้นขององค์การมหาชนในประเทศไทย
บทที่ 3การเพิ่มบทบาทของภาคเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะในประเทศไทย
3.1รูปแบบทั่วๆไปในการเพิ่มบทบาทภาคเอกชนในรัฐวิสาหกิจ
3.1.1การทำสัญญาจ้างเอกชนให้บริหารงาน
3.1.2การทำสัญญาจ้างเอกชนเช่าดำเนินการ
3.1.3การให้สัมปทานแก่เอกชน
3.1.4การนำเสนอขายหุ้นให้กับสาธารณชนหรือให้กับเอกชน
3.1.5การร่วมลงทุนกับภาคเอกชน
3.1.6การให้เอกชนลงทุนดำเนินการแต่รัฐรับซื้อผลผลิต
3.1.7 การจัดองค์การใหม่โดยแบ่งแยกรัฐวิสาหกิจออกเป็นส่วนๆ
3.1.8 การขายทรัพย์สินของรัฐวิสาหกิจและการยุบเลิกกิจการ
3.1.9 การผ่อนคลายกฎระเบียบเพื่อเพิ่มการแข่งขัน
3.2 กฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มบทบาทภาคเอกชนในรัฐวิสาหกิจ
3.2.1 พระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินกิจการของรัฐ พ.ศ.2535
3.2.2 พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556
3.2.3 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจำหน่ายกิจการหรือหุ้นส่วนทีี่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเป็นเจ้าของ พ.ศ.2504
3.2.4 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจำหน่ายหุ้นและซื้อหุ้นของส่วนราชการ พ.ศ.2535
3.3 สัมปทานบริการสาธารณะ-วิธีการสำคัญในการมอบให้เอกชนจัดทำบริการสาธารณะ
3.3.1แนวความคิดเรื่องสัมปทาน
3.3.2ลักษณะสำคัญของสัมปทานบริการสาธารณะ
3.3.3สิทธิและหน้าที่ของผู้ให้สัมปทาน
3.3.4สิทธิและหน้าที่ของผู้รับสัมปทาน
3.3.5การควบคุมสัมปทาน
3.3.6การสิ้นสุดของสัมปทาน
บทที่ 4 ความเป็นไปได้ในการจัดทำบริการสาธารณะโดยเอกชนการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
4.1แนวความคิดในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
4.1.1ปัญหาที่เกิดจากการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ
4.1.2ปัญหาที่เกิดจากภายนอกรัฐวิสาหกิจ
4.2ความพยายามในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
4.2.1แผนแม่บทการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ
4.2.2กฎหมายว่าด้วยทุนรัฐวิสาหกิจ
4.2.3หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจัดสรรเงินรายได้จากการแปรรูปรัฐวิสาหกิจตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2541
4.2.4หนังสือแจ้งความจำนงขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการและการเงินจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ
4.3ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับรัฐวิสาหกิจที่จัดทำบริการสาธารณะแต่ได้รับการแปรรูปไปเป็นเอกชน
4.3.1แนวความคิดในการจัดตั้งองค์กรกำกับดูแล
4.3.2แนวทางในการจัดตั้งองค์กรกำกับดูแลอิสระ
4.4กรณีศึกษา-การนแปรสภาพจากรัฐวิสาหกิจเป็นบริษัทมหาชนตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542
บทที่ 5 การวินิจฉัยข้อพิพาทอันเกิดจาดการจัดทำบริการสาธารณะ
5.1การระงับข้อพิพาทอันเกิดจากการจัดทำบริการสาธารณะโดยคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ.2522
5.1.1การวินิจฉัยข้อพิพาทอันเกิดจากการจัดทำบริการสาธารณะโดยรัฐ
5.1.2การวินิจฉัยข้อพิพาทอันเกิดจากการจัดทำบริการสาธารณะโดยรัฐวิสาหกิจ
5.2การระงับข้อพิพาทอันเกิดจากการจัดทำบริการสาธารณะโดยศาลปกครองตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542
5.2.1 คำวินิจฉัยของศาลปกครองที่อธิบายหลักบริการสาธารณะ
5.2.2 คำวินิจฉัยของศาลปกครองเกี่ยวกับบริการสาธารณะที่นำหลักกฎหมายทั่วไปตามรัฐธรรมนูญมาปรับใช้
5.2.3 คำวินิจฉัยของศาลเกี่ยวกับหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่จัดทำบริการสาธารณะ
5.2.4 คำวินิจฉัยของศาลปกครองเกี่ยวกับบริการสาธารณะในคดีปกครองประเภทต่างๆ
บรรณานุกรม.....


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "http://attorney285.com/product_599613_th

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 
**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)9
สุดยอดแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ ปลัดอำเภอ 2000 ข้อ พร้อมเฉลย ปี 61

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/3785 

สุดยอดแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ ปลัดอำเภอ 2000 ข้อ พร้อมเฉลย ปี 61
รวบรวมและจัดทำโดย : ทีมงานเกียรตินิยม
ปีที่พิมพ์ : กุมภาพันธ์ 2561
จำนวนหน้า 361 หน้า 
รูปแบบ : ชีทเอกสาร เข้าเล่ม เย็บแม็ก
ขนาด A4
 
คำนำ
 
 
ด้วยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ได้เตรียมเปิดสอบเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) 
จำนวน 500 อัตรา ซึ่งคาดว่าจะเปิดรับสมัครสอบปี พ.ศ.2561 ซึ่งในการเตรียมตัวสอบในตำแหน่งดังกล่าว ผู้เข้าสอบจะต้องมีความรู้ทั้งทางเนื้อหาวิชาที่เข้าสอบ ฝึกทำข้อสอบเก่าที่เคยออกสอบและเก็งทิศทางของข้อสอบที่จะสอบในวันสอบจริง “สุดยอดแนวข้อสอบเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) ” ชุดนี้ประกอบด้วยแนวข้อสอบวิชาต่างๆ ดังนี้
1. วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการและความรู้ความเข้าใจในบทบาทภารกิจของกรมการปกครอง
- ความรู้ทางด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารราชการ
- ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ
- วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่และภารกิจของกรมการปกครองและกระทรวงมหาดไทย
- ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ฯลฯ
- ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายอาญา กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ฯลฯ
- ความรู้เกี่ยวกับการปกครองท้องที่ ได้แก่ กฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ความรู้เกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร งานบัตรประจำตัวประชาชน และงานทะเบียนทั่วไป
- ความรู้เกี่ยวกับงานอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ฯลฯ
- ความรู้เกี่ยวกับการอำนวยความเป็นธรรมให้แก่ชระชาชน ฯลฯ
- ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน ฯลฯ
2. ความมีความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
   ในการจัดทำแนวข้อสอบคณะผู้จัดทำได้นำข้อสอบเก่าในการสอบครั้งต่างๆ ของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย มาประมวลเป็นแนวข้อสอบ และจดจำได้แม่นยำ มีการชี้ประเด็นสำคัญที่ออกสอบเป็นประจำรวมทั้งกฎหมายต่างๆ ที่มีการแก้ไขใหม่ที่คาดว่าจะถูกนำมาออกเป็นข้อสอบได้คณะผู้จัดทำหวังว่า “สุดยอดแนวข้อสอบเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) ชุดนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ท่านได้เป็นราชการของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย สมดั่งความตั้งใจ
   ทีมงานเกียรตินิยม
 
สารบัญ
 
ส่วนที่
1. วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการและความรู้ความเข้าใจในบทบาท ภารกิจของกรมการปกครอง
1.1 ความรู้ทางด้านวิชาทางการเมือง การปกครอง และการบริหารราชการ
1.2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจสังคม และเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทยและต่างประเทศ
1.3 วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่และภารกิจของกรมการปกครองและกระทรวงมหาดไทย
1.4 ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนงานโครงการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
1.5 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ
1.5.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560
1.5.2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
1.5.3 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
1.5.4 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
1.5.5 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
1.5.6 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
1.5.7 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
1.5.8 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.5.9 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
1.5.10 กฎหมาย ระเบียบเกี่ยวกับการงบประมาณ การคลัง และการพัสดุ
1) พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ.2491 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2) พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 และที่แก้ไขเพิ่ม
3) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.6 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
1.6.1 ประมวลกฎหมายอาญา
1.6.2 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
1.6.3 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
1.6.4 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
1.7 ความรู้เกี่ยวกับหลักการปกครองท้องที่
1.7.1 พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457
1.7.2 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
1.7.3 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
1.7.4 กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการหมู่บ้านต่างๆ
1.8 ความรู้เกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร งานบัตรประจำตัวประชาชน และงานทะเบียนทั่วไป
1.8.1 พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534
1.8.2 พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.2526
1.8.3 ระเบียบกรมการปกครองว่าด้วยการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.2554
1.8.4 ความรู้เกี่ยวกับงานทะเบียนทั่วไปและทะเบียนครอบครัว
1.9 ความรู้เกี่ยวกับงานอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนฯ
1.9.1 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490
1.9.2 ความรู้กฎหมายว่าด้วยการพนัน
1.9.3 กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการเรี่ยไร
1.9.4 กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า
1.9.5 กฎหมายเกี่ยวกับโรงรับจำนำ
1.9.6 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายโรงแรม
1.9.7 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสถานบริการ
1.10 ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน
1.10.1 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายป้องกันฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2522
1.10.2 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายกองอาสารักษาดินแดน
1.11 ความรู้เกี่ยวกับการอำนวยความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน การจัดระเบียบสังคมในหน้าที่ของกรมการปกครอง การสอบสวนคดีอาญาและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการและกฎหมายว่าด้วยการทวงถามหนี้
1.11.1 พระราชบัญญัติการรื้อฝื้นคดีอาญาพิจารณาใหม่ พ.ศ.2526
1.11.2 ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยระเบียบการดำเนินคดีอาญา พ.ศ.2523
1.11.3 กฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง พ.ศ.2553
1.11.4 พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
1.11.5 พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ.2558
2.ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/91

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

10
ไฟล์ PDF คู่มือสรุป+แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ภาค ก. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมเฉลยละเอียด

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2437

ไฟล์ PDF คู่มือสรุป+แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ภาค ก. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมเฉลยละเอียด
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบันวิชาการ ตำราทอง
ปีที่พิมพ์ : กรกฎาคม 2560
จำนวนหน้า 237 หน้า 
รูปแบบ :  eBook ไฟล์ pdf 
 
(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
สารบัญ
 
ภาษาอังกฤษ ภาค ก.องค์การปกครองส่วยท้องถิ่น (อปท.)
ชื่อหน่วยงานและตำแหน่ง (ภาษาอังกฤษ)ตามโครงสร้าง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
ภาษาอังกฤษองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
ชื่อหน่วยานและตำแหน่ง (ภาษาอังกฤษ) ตามโครงสร้างการแบ่งงานภายในตามมาตรากฎกระทรวงแบา่งส่วนราชการ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
การใช้ภาษาในกสารสื่อสารความหมายในชีวิตattorney285ประจำวัน
คำศัพท์ไทย-อังกฤษ สำหรับสื่อสารความหมายในชีวิตประจำวัน
ตัวอย่างบทสนทนาที่จำเป็น
แนวข้อสอบ วิชา ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1
เฉลยคำตอบ
แนวข้อสอบ วิชา ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2
เฉลยคำตอบ
แนวข้อสอบ วิชา ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3
เฉลยคำตอบ
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ (การฟัง การอ่าน การเขียน) ชุดที่ 1 
เฉลยคำตอบ
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ (การฟัง การอ่าน การเขียน) ชุดที่ 2
เฉลยคำตอบ
ตัวอย่าง : ข้อสอบภาษาอังกฤษ ภาค ก.
 
ราคา 250 บาท
รวบรวมและจัดทำโดย สถาบันวิชาการ ตำราทอง

ตัวอย่าง ไฟล์ PDF คู่มือสรุป+แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ภาค ก. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมเฉลยละเอียด


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/69

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

11
คู่มือสอบ แนวข้อสอบ นักวิชาการสาธารณสุข ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย พร้อมเฉลย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2192

คู่มือสอบ แนวข้อสอบ นักวิชาการสาธารณสุข ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย พร้อมเฉลย ปี 58
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบันวิชาการ SP ACADEMY
ปีที่พิมพ์ : สิงหาคม 2558
จำนวนหน้า 233 หน้า 
รูปแบบ : ชีทเอกสาร เข้าเล่ม เย็บแม็ก
ขนาด A4
 
สารบัญ
 
ประวัติกรมอนามัย
วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ พันธกิจ
นโยบายและมาตรการการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
แนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552
พระราชบัญญัติสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
ความรู้พื้นฐานทางอนามัยสิ่งแวดล้อม
ระบบสาธารณสุข
การสาธารณสุขมูลฐาน
บทบาทด้านสาธารณสุขของไทยในอาเซียน
แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535
เฉลย
แนวข้อสอบ (อัตนัย) ความรู้เกี่ยวกับสาธารณสุข

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/208

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)12
คู่มือหนังสือสอบ แนวข้อสอบ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กสถ.ท้องถิ่น ภาค ข. พร้อมเฉลย ปี 60

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2648

คู่มือหนังสือสอบ แนวข้อสอบ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กสถ.ท้องถิ่น ภาค ข. พร้อมเฉลย ปี 60
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบันวิชาการ ตำราทอง
ปีที่พิมพ์ : สิงหาคม 2560
จำนวนหน้า 236 หน้า 
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว
ขนาด A4

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/69
*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)13
ไฟล์ PDF คู่มือเตรียมสอบ เนื้อหา+แนวข้อสอบ กรมบัญชีกลาง เจ้าหน้าที่ธุรการ พร้อมเฉลยไฟล์ PDF คู่มือเตรียมสอบ เนื้อหา+แนวข้อสอบ กรมบัญชีกลาง เจ้าหน้าที่ธุรการ พร้อมเฉลย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/product-th-979837-6929935-ไฟล์+PDF+คู่มือเตรียมสอบ+เนื้อหา+แนวข้อสอบ+กรมบัญชีกลาง+เจ้าหน้าที่ธุรการ+พร้อมเฉลย.html
ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ http://www.attorney285.com/product_978320.979837_th 

ไฟล์ PDF คู่มือเตรียมสอบ เนื้อหา+แนวข้อสอบ กรมบัญชีกลาง เจ้าหน้าที่ธุรการ พร้อมเฉลย

รหัสสินค้า: 005649
ราคา: 260.00 บาท
รายละเอียด:
ไฟล์ PDF คู่มือเตรียมสอบ เนื้อหา+แนวข้อสอบ กรมบัญชีกลาง เจ้าหน้าที่ธุรการ พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : มกราคม 2560
จำนวนหน้า 272 หน้า 
รูปแบบ : eBook ไฟล์ pdf 

(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)

สารบัญ

ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง
งานธุรการ
การเขียนหนังสือติดต่อราชการ
ระบบการจัดเก็บเอกสาร
ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
- เจาะแนวข้อสอบงานธุรการ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548
- เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
-พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
การวิเคราะห์
การวางแผน
การประสานงาน
การจัดการองค์การ
- แนวข้อสอบ
- เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ สังคม เศรษฐกิจ
การบริหารราชการ
ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) (สรุปย่อ)
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมบัญชีกลาง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/product_978320.979837_th 

**** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 


**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 

วิธีการสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ http://www.attorney285.com/article-th-81373-วิธีการสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์.html 


ค่าจัดส่งพัสดุ = 35 บาท (ได้รับประมาณ 5-7 วัน) เล่มต่อไปเล่มละ 25
ค่าจัดส่งลงทะเบียน = 60 บาท (ได้รับประมาณ 3-5 วัน) 
ค่าจัดส่ง EMS = 82 บาท (ได้รับประมาณ 1-2 วัน) เล่มต่อไปเล่มละ 52


รายละเอียดบัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/article.php?id=118162&lang=th&headername=howtopayment 

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน เว็บไซต์ http://www.Attorney285.com 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285.com (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

14
คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ นักวิชาการประชาสัมพันธ์ ภาค ข ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ พร้อมเฉลย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2365

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ นักวิชาการประชาสัมพันธ์ ภาค ข ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบันวิชาการ SP ACADEMY 
ปีที่พิมพ์ : กันยายน 2556 
จำนวนหน้า 236 หน้า 
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว
ขนาด A4
 
สารบัญ 
 
หลักการพื้นฐานประชาสัมพันธ์
กลุ่มเป้าหมายในการประชาสัมพันธ์
กระบวนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์
การวางแผนการประชาสัมพันธ์
การประเมินผลการประชาสัมพันธ์
แนวทางการดำเนินงานประชาสัมพันธ์
รูปแบบการดำเนินงานประชาสัมพันธ์
เทคนิคการประชาสัมพันธ์
การโน้มน้าวใจเพื่องานประชาสัมพันธ์
จรรยาบรรณและความรับผิดชอบในการดำเนินงานประชาสัมพันธ์
การประชาสัมพันธ์ในอนาคต
แนวข้อสอบวิชาเฉพาะตำแหน่งการประชาสัมพันธ์/การสื่อสาร
รัฐะรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
ตัวอย่างข้อสอบ/แนวข้อสอบ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ตามรัฐธรรมนูญ 2550
พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
แนวข้อสอบ-ข้อสอบ พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
แนวข้อสอบ - ข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/69

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

15
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยตัวแทน นายหน้า LAW 2011 อรวรรณ พจนานุรัตน์  
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/product.detail_851112_th_7110942 

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยตัวแทน นายหน้า LAW 2011 อรวรรณ พจนานุรัตน์
ผู้แต่ง : อรวรรณ พจนานุรัตน์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปีที่พิมพ์ : ครั้งที่ 1 :  2558
จำนวนหน้า : 316 หน้า
ขนาด : 18.5x26 ซม
รูปแบบ : ปกอ่อน
หนังสือกฎหมายราม สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 
หมวดที่ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป มาตรา 797 - มาตรา 806
หมวดที่ 2 หน้าที่และความรับผิดของตัวแทนต่อตัวการ
ตอนที่ 1 หน้าที่ของตัวแทนต่อตัวการ มาตรา 807 - มาตรา 810
ตอนที่ 2 ความรับผิดชอบของตัวแทนต่อตัวการ มาตรา 811 - มาตรา 814
หมวดที่ 3 หน้าที่และความรับผิดของตัวการต่อตัวแทน มาตรา 815 - มาตรา 819
หมวดที่ 4 ความรับผิดของตัวการและตัวแทนต่อบุคคลภายนอก มาตรา 820 - มาตรา 825
หมวดที่ 5 ความระงับสิ้นไปแห่งสัญญาตัวแทน มาตรา 826 - มาตรา 832
หมวดที่ 6 ตัวแทนค้าต่าง มาตรา 833 - มาตรา 844
ลักษณะ 16 นายหน้า มาตรา 845 - มาตรา 849


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "http://www.attorney285.com/product_851112_th

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 
**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

หน้า: [1] 2 3 ... 394